Postingan

Tafsir Ath-Thabari (Lengkap)

Gambar
  Imam as-Suyuthi berkata, “Jika anda bertanya, kitab tafsir mana yang dapat dijadikan sebagai rujukan?”Maka aku jawab, “Yaitu tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari, di mana para Imam yang amat kompeten bersepakat bahawa belum ada kitab tafsir yang menyerupainya.” Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Adapun kitab-kitab tafsir yang beredar di tangan orang yang paling benar adalah karya Ibnu Jarir ath-Thabari. Dia menyebutkan perkataan-perkatan para salaf dengan sanad-sanad yang kuat, tidak ada bid’ah di dalamnya dan tidak meriwayatkan hadis dari orang-orang yang diragukan seperti Mukatil B. Sulaiman dan al-Kalbi.” Al-Hafiz Ibnu Katsir adalah tokoh dalam bidang tafsir yang telah mengambil banyak manfaat dari Tafsir ath-Thabari ini sekaligus menghasilkan ringkasan dan menambahkan banyak manfaat berkaitan dangan hadis, fiqh, ushul, sejarah, dan beberapa yang lainnya yang bermanfaat yang kemudian dikenali sebagai Tafsir Ibnu Katsir. Imam adz-Dzahabi berkata, “Inilah tafsir seorang Imam dalam

Tafsir Al-Qurthubi (Lengkap)

Gambar
  Tafsir Al Qurthubi biasa juga disebut dengan “Al Jami’u Li Ahkamil Qur’an”, karya Imam Abu Abdullah Al Qurthubi (w. 671 H). Sesuai dengan namanya tafsir ini menafsirkan semua ayat-ayat Al Qur’an, bedanya dengan kitab-kitab tafsir lain ia konsenterasi menafsirkan secara khusus ayat-ayat yang mengandung hukum di dalam Al Qur’an. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir terbaik yang menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Al Qur’an, merupakan kitab tafsir langkah dibidangnya. Al Qurthubi menjelaskan metode yang dipergunakan dalam tafsir-nya, antara lain: Menjelaskan sebab turunnya ayat, menyebutkan perbedaan bacaan dan bahasa serta menjelaskan tata bahasanya, mengungkapkan periwayatan hadits, mengungkapkan lafaz-lafaz yang gharib di dalam Al Qur’an, memilah-milih perkataan fuqaha, dan mengumpulkan pendapat ulama salaf dan pengikutnya. Dan argumentasi-argumentasinya banyak dikuatkan dengan sya’ir arab, mengadopsi pendapat-pendapat ahli tafsir pendahulunya setelah menyari dan mengomentar

Syarah Shahih Muslim (Lengkap)

Gambar
Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab Shahih Muslim karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Pada jilid kedua melanjutkan jilid pertama ini berisi Kitab Iman, Kitab Thaharah dan Haidh, Kitab Shahih Muslim merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab Shahih Al-Bukhari. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya: Pembahasannya bersifat tematik (maudhu’), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada padam Shahih Al-Bukhari. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgent dan substansi). Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap Muslim, dan semoga keha

Tafsir Jalalain Jilid 1 dan 2

Gambar
Tafsir Al-Jalalain merupakan kitab tafsir Al-Quran yang sangat terkenal di seantero Dunia Islam. Kitab tafsir klasik Sunni ini awalnya disusun oleh Jalaluddin Al Mahalli pada tahun 1459 M. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya. Jalaluddin As-Suyuthi pada tahun 1505 M. Sebagai penyempurnaan, edisi terjemahan ini dilengkapi dengan catatan Dr. Muhart mad Al Khumayyis, yang dicantumkan sebagai pengantar buku ini. Tafsir Al-Jalalain adalah kitab fenomenal dalam perjalanan sejarah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ilmu Tafsir. Kelugasan bahasa dan metode periyampaiannya yang sederhana tidak menghalangi ketermasyhuran kitab ini di tengah-tengah karya-karya ulama yang mendalam dan luas keilmuannya. Tafsir ini diakui oleh kalangan ulama sebagai tafsir yang sangat banyak memberikan manfaat. Metode sekaligus keistimewaan kitab tafsir ini antara lain: menjelaskan makna-makna dari setiap ayat Al-Qur'an bersandar hanya kepada riwayat yang paling kuat, memberikan catatan tentang kedudukan kalim

Fathul Baari 36 Jilid (Lengkap)

Gambar
Tidak diragukan lagi bahwa kitab Shahiihul Bukhari merupakan kitab hadits yang paling otentik di muka bumi ini.  Penulisnya Imam al Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan segan untuk shalat istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagi bukti keseriusan dan pertanggung jawaban beliau di hadapan Allah SWT.  Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Quran. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.  Ribuan hadits terkandung di dalamnya, beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang muslim dan umat manusia secara ke

Shahih Tharikh Ath-Thabari

Gambar
Al-hamdullilah kami ucapkan sebagai rasa syukur kami kepada Allah SWT yang telah banyak mernberikan kemudahan dalam proses terjemah dan editing kirab Shahih Tarikh Ath-Thafuriini. Salam dan shalawat kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurah pada sang penyelamat manusia dari era kegelapan kepada era pencerahan, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabahrya, serta orrng-oarang yang mengikuti jejak mereka. "Orang yang bijak adalah orang yang tidak melupakan sejarahnya". Itulah untaian kata bijak yang sering kita dengar rnanakala hendak mernbahas sejarah yang berisi kumpulan peristiwa kejayaan dan kehancuran suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu. Tidak terkecuali Islam, sebagai sebuah ajaran dan ideologi yang memiliki sejarah unik, yang menjadi potret manifestasi dari ajaran dan ideologi tersebut. Salah satu buku yang menjadi ensiklopedi sejarah Islam lengkap adalah karya Imam Abu Ja'far Ath-Thabari yang berjudul Shahih Tarikh  Ath-Thabari, yang berisikan rentetan r

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam

Gambar
Sirah Nabawiyah adalah rekaman seluruh mata rantai perjalanan Nabi besar Muhammad  Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dari kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi Nabi, perjuangannya yang heroik dan tantangan-tantangan besar yang dilaluinya, hingga wafatnya. Membaca Sirah Nabawiyah, bagaikan menelusuri tapak-tapak kehidupan Sang Rasul secara detail dan rinci. Membaca sirah Nabi, laksana mengurai perjalanan hidup Sang Nabi yang penuh warna. Perjalanan hidup yang kaya nuansa. Perjalanan hidup yang penuh cita rasa. Dan yang menjadi keunggulan Sirah Nabawiyah ini adalah ia merekam betul bagaimana prosesi ayat-ayat Al-Qur’an yang turun kepada Nabi sehingga kita bias mengetahui konteks ayat-ayat tersebut. Sirah Nabawiyah atau yang lebih dikenal dengan “Sirah Ibnu Ishaq” yang ditahqiq dan disyarah Ibnu Hisyam lalu dinamai olehnya “Sirah Ibnu Hisyam” (yang dilengkapi takhrij hadis dari ahli hadis (Al-Muhaddits) berkaliber dunia Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani) yang kini ada di hadapan A